Khủng Long Tí Hon

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 4254
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 07-09-2013
 • Ngày cập nhật: 07-09-2013

>>> Đọc Online

Vũ Khí Kỳ Lạ

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 3119
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 07-09-2013
 • Ngày cập nhật: 07-09-2013

>>> Đọc Online

Đại Bàng Cứu Nạn

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2652
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 05-09-2013
 • Ngày cập nhật: 05-09-2013

>>> Đọc Online

Thủy Thủ Đoàn Can Đảm

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2260
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 08-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Kho Báu Trong Rừng Thẳm

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2360
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 08-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Biển Cát

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2114
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 08-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Chiếc Ôtô Bị Đánh Cắp

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2147
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 08-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Thầy Mo

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2137
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 07-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Con Rắn Sắt

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2076
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 07-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online

Chiến Tranh Vi Trùng

 • Thể loại: Ngôi Trường Kỳ Lạ
 • Tác giả: Kim Khánh
 • Lượt xem: 2477
 • Tổng lượt xem của thể loại: 35644
 • Ngày đăng: 07-09-2013
 • Ngày cập nhật: 08-09-2013

>>> Đọc Online