Sợi Dây Chuyền Huyền Bí

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3707
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 17-09-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Chúa Sơn Lâm

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3216
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Hoàng Hậu Vỉa Hè

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2679
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Sức Mạnh Vô Hình

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2907
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Ngôi Trường Trong Mơ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2565
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cá Sấu Hung Bạo

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2916
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cọp Ba Móng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3390
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Đĩa Bay Vũ Trụ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2672
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online

Họ Nhà Rồng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 4432
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28484
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online