Sợi Dây Chuyền Huyền Bí

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3642
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 17-09-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Chúa Sơn Lâm

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3162
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Hoàng Hậu Vỉa Hè

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2641
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Sức Mạnh Vô Hình

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2865
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Ngôi Trường Trong Mơ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2528
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cá Sấu Hung Bạo

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2861
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cọp Ba Móng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3334
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Đĩa Bay Vũ Trụ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2624
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online

Họ Nhà Rồng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 4349
 • Tổng lượt xem của thể loại: 28006
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online