Sợi Dây Chuyền Huyền Bí

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3839
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 17-09-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Chúa Sơn Lâm

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3341
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Hoàng Hậu Vỉa Hè

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2767
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 03-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Sức Mạnh Vô Hình

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3039
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Ngôi Trường Trong Mơ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2640
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 15-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cá Sấu Hung Bạo

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3040
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Cọp Ba Móng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 3529
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 20-10-2013
 • Ngày cập nhật: 28-10-2013

>>> Đọc Online

Đĩa Bay Vũ Trụ

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 2761
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online

Họ Nhà Rồng

 • Thể loại: Hải Đại Bàng
 • Tác giả: Bùi Chí Vinh & Kim Khánh
 • Lượt xem: 4581
 • Tổng lượt xem của thể loại: 29537
 • Ngày đăng: 01-11-2013
 • Ngày cập nhật: 01-11-2013

>>> Đọc Online